Deklaracja dostępności

Polska Organizacja Turystyczna
zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej
Turystyczna szkoła.

Data publikacji strony internetowej:
2021-12-28.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:
2021-12-28.

Strona internetowa jest
częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodności:

 • część plików dołączanych do publikacji zapisanych w formacie PDF nie jest dostępnych cyfrowo.
 • formularz kontaktowy, brak etykiet i instrukcji – w późniejszym terminie zostaną dodane.

Wyłączenia:

Oświadczenie sporządzono dnia: 2022-02-23.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Paulina Skoczeń-Osińska,
paulina.skoczen@pot.gov.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
225367066.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl).

Dostępność architektoniczna

Budynek zlokalizowany w Warszawa, ul. Chałubińskiego 8:

 • Wejście główne do budynku składa się z głównych drzwi obrotowych oraz licznych bocznych drzwi zwykłych. Wejście jest na poziomie gruntu, nie ma więc schodów i nie ma potrzeby podjazdów czy wind.
 • Aby wejść do właściwych części biurowych należy przejść przez obszar recepcji / ochrony. Pracownicy ochrony budynku odnotowują kto przychodzi i otwierają specjalne bramki, aby umożliwić przejście lub przejazd dalej.
 • Korytarze są względnie szerokie, nie należy spodziewać się większych kłopotów w związku z poruszaniem się po nich wózkiem.
 • W budynku powszechnie używane są windy, wszędzie można się dostać z ich pomocą. Schody istnieją jako przejście awaryjne, ewakuacyjne.
 • Windy są pojemne, jest ich bardzo dużo, nie ma problemu z tłokiem. Cześć jest obsługiwana nisko umiejscowionym panelem zewnętrznym, cześć ma panele wewnętrzne.
 • W budynku nie ma pochylni i nie ma potrzeby ich stosowania.
 • W budynku nie ma platform i nie ma potrzeby ich stosowania.
 • W budynku informacje głosowe przekazywane przez głośniki są stosowane tylko w sytuacjach awaryjnych.
 • Nie są stosowane pętle indukcyjne.
 • Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Brak tłumacza języka migowego na miejscu. Brak stałego tłumacza języka migowego dostępnego zdalnie (online).

Budynek zlokalizowany w Wieliczka, ul. Janińska 32:

 • Wejście do budynku składa się z głównych drzwi zwykłych oraz dodatkowych drzwi zwykłych. Wejście bezpośrednio do siedziby oddziału znajduje się na II piętrze i jest dostępne schodami. Brak podjazdów, brak wind.
 • Aby wejść do właściwych części biurowych należy użyć domofonu.
 • Korytarze są względnie szerokie, nie należy spodziewać się większych kłopotów w związku z poruszaniem się po nich wózkiem.
 • Schody istnieją jako przejście podstawowe.
 • W budynku nie ma wind.
 • W budynku nie ma pochylni.
 • W budynku nie ma platform.
 • W budynku informacje głosowe przekazywane przez głośniki są stosowane tylko w sytuacjach awaryjnych.
 • Nie są stosowane pętle indukcyjne.
 • Na parkingu przed budynkiem znajdują się miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Brak tłumacza języka migowego na miejscu. Brak stałego tłumacza języka migowego dostępnego zdalnie (online).